Verhuurvoorwaarden:

Sporthal De Bengele Nederweert en gymzaal Ospel.

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN SPORTCENTRUM DE BENGELE EN GYMZAAL OSPEL.

Artikel 1 VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

a. De accommodaties zijn als regel het gehele jaar voor gebruik geopend van 08.00 tot 23.00 uur uitgezonderd feest- en vakantiedagen.

b. De teamleider Publiekszaken en Binnensport is bevoegd in bijzondere gevallen een afwijkend tarief in rekening te brengen.

Artikel 2 GEBRUIK

a. Het gebruik van de sportaccommodatie houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en douchegelegenheid, de toiletten en de aan de gemeente in eigendom toebehorende toestellen en materialen.

b. De toestellen en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt onder toezicht van deskundige leiding vanuit de huurder en voor de doeleinden waarvoor zij zijn vervaardigd.

c. De in de accommodaties aanwezige toestellen en/of spelmateriaal mogen alleen worden gebruikt, voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Het verplaatsen van toestellen en spelmateriaal moet zodanig geschieden, dat de vloer niet wordt beschadigd. De ringstellen dienen één voor één in gebruik te worden gesteld en wel door de leider(ster).

d. Klein materiaal (tennisballen, voetballen, enz.) zijn in de accommodaties niet aanwezig. De huurder moet hier zelf voor zorg dragen.

Artikel 3 GEBRUIKSKOSTEN

a. De verhuur geschiedt tegen de jaarlijks vastgestelde tarieven. Van gebruik is sprake zolang geen tijdige opzegging heeft plaatsgehad bij de administratie van het Sportcentrum.

b. De sportaccommodaties worden verhuurd voor hele uren en halve uren.

c. De minimale verhuurde tijd van de sportaccommodaties bedraagt één uur (uitzondering voor squash dit is minimale huur 45 minuten) per keer en gaat in op het hele of halve uur.

d. Bij onderwijsgebruik wordt indien dit toepasbaar is in de hal gesport volgens het onderwijsrooster.

e. De teamleider Publiekszaken en Binnensport is bevoegd, rekening houdend met de alle daarbij betrokken belangen en al dan niet na overleg met de huurder/ster, het reguliere gebruik van de binnensportaccommodatie te doorbreken en het gebruik incidenteel aan derden toe te wijzen.

f. Indien een huurder/ster, door welke omstandigheden dan ook, geen gebruik van de sportaccommodatie heeft gemaakt, kan hij nimmer recht doen gelden op ontheffing van de te betalen annuleringskosten.

g. Opties en reserveringen kunnen uiterlijk 168 uur (7 dagen) voor de reserveringsdatum geannuleerd worden.

Artikel 4 GEBRUIKSROOSTER

a. Het gebruik wordt per seizoen vastgesteld. Aanvragen voor aanvang van een nieuw seizoen worden schriftelijk ingediend en dienen ondertekend te zijn.

b. Tijdens het lopende seizoen kunnen aanvragen worden gedaan bij de administratie van het Sportcentrum via sportcentrum@nederweert.nl.

c. De huurder/ster ontvangt voor aanvang schoolvakanties van elk nieuw seizoen een overzicht van de in principe toegewezen uren.

Bij deze vaststelling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • het gebruik door het onderwijs zoals goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders heeft voorrang;
  • het gebruik door Nederweertse verenigingen heeft voorrang op die van buiten de gemeente Nederweert;
  • de gebruiker die een deel van een sporthal wil gebruiken wordt verwezen naar een kleinere sportzaal;
  • het in gebruik geven van een hele sporthal gaat voor het gebruik van een gedeelte;
  • gebruik voor een langere en/of frequentere periode krijgt voorrang op het gebruik voor een kortere en/of frequente periode;
  • De verhuurder behoudt het recht voor om aanvullende voorwaarden te  stellen als dit nodig mocht blijken te zijn.
  • De verhuurder behoudt het recht om aaneengesloten roosters samen te stellen.
  • gebruikers die specifiek afhankelijk zijn van in betreffende sportaccommodatie aanwezige materialen genieten voorrang boven minder of niet accommodatie gebonden gebruikers.

d. Verzoeken die worden ingediend na de aangegeven indieningstermijn voor seizoen verhuur, alsmede verzoeken om uitbreiding van het aantal uren en nieuwe verzoeken, worden ingeroosterd op de nog beschikbare uren.

e. In het geval door meerdere aanvragers om dezelfde accommodatie op hetzelfde tijdstip wordt verzocht en de bepalingen hierboven hierover geen oplossing bieden, zullen de betrokkene aanvragers gezamenlijk tot een aanvaardbare oplossing moeten komen. Wanneer hier geen overeenstemming wordt bereikt beslist de teamleider Publiekszaken en Binnensport.

f. Bij annulering binnen één week voor de reserveringsdatum worden altijd annuleringskosten in rekening gebracht (zie artikel 3 lid g). De annuleringskosten bedragen 35% van de aangevraagde uren.

g. De binnensportaccommodaties zijn te huren door rechtspersonen en particulieren boven de 18 jaar.

Artikel 5 OVEREENKOMST

De overeenkomst, waarbij de verhuurder aan de huurder een sportaccommodatie verhuurt, komt tot stand middels een door de huurder/ster ondertekende huurovereenkomst.

Elke overeenkomst, opzegging of wijziging is pas van kracht, nadat daarvan schriftelijk bevestiging van de huurder/ster met handtekening is ontvangen door de gemeente.

Artikel 6 BETALINGSVERPLICHTINGEN

a. Indien een huurder/ster zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, wordt hij door middel van een aanmaning op zijn verzuim gewezen. Betalingen dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.

b. Indien de huurder/ster zonder genoegzame redenen ook na het verzenden van de aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan de gemeente de ingebruikneming beëindigen.

c. Bij beëindigen van de ingebruikneming, als bedoeld in sub b, kan de huurder/ster geen aanspraak maken op verlaging of teruggaaf van de vergoeding of een schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

Artikel 7 EHBO

a. De huurder/ster is verantwoordelijk voor de bemensing en uitvoering van de bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO gedurende de huurperiode.

b. De huurder is verplicht zorg te dragen voor een zaalleider die gedurende de gehuurde uren toezicht houdt en het gebruik ordelijk laat verlopen.

c. De huurder/ster draagt zorg voor de aanwezigheid van EHBO-materiaal.

d. De huurder/ster draagt zorg voor de registratie van ongevallen in het log-EHBO-Boek.

e. Binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een calamiteit moet door de huurder snel en effectief kunnen worden opgetreden tot het moment waarop de professionele hulpverlening (brandweer, ambulance, politie) overneemt. Hulpverlening dient ten allen tijde geborgd te zijn. Dit houdt o.a. in dat de gebruiker dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van een mobiele telefoon.

f. De huurder/ster is verplicht zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 8 TOEGANG EN AANWIJZINGEN

a. De door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen ambtenaren, belast met het toezicht op de in en krachtens deze bepalingen gegeven regels, hebben te allen tijde vrije toegang tot de accommodaties. De door deze ambtenaren te geven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 9 VERBOD ONDERGEBRUIKGEVING

a. De sportaccommodatie mag zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders niet door de huurder/ster aan derden verhuurd worden.

Artikel 10 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

a. De huurder/ster is gedurende het gebruik van de sportaccommodaties te allen tijde verantwoordelijk voor, het handhaven van de orde, de veiligheid van de aanwezige personen en het in acht nemen van de geldende huisregels in het gehuurde gedeelte van sportaccommodatie.

b. De huurder/ster draagt zorg voor het kennis nemen en in de praktijk kunnen toepassen van de in het calamiteiten ontruimingsplan van de sportaccommodatie genoemde ontruimingswijze en vluchtroutes. Tevens geeft de huurder/ster medewerking aan een door de verhuurder georganiseerde ontruimingsoefening.

c. De sportaccommodatie is uitsluitend toegankelijk voor de huurder/ster waarmee de huurovereenkomst is gesloten.

d. Huurder heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde ruimten van de sportaccommodatie. Eventuele aanwezige dienstruimten, technische ruimten, daken en goten van de sportaccommodatie of het complex waarvan de sportaccommodatie deel uitmaakt behoren niet tot de sportaccommodatie en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de huurder niet worden betreden.

e. In de sportaccommodatie mag niet worden gerookt en mogen geen eigen alcoholhoudende dranken of (warme) etenswaren worden gebruikt, terwijl het gebruik van breekbare drankflesjes, glazen etc. niet is toegestaan.

f. De sportaccommodatie mag niet eerder worden betreden en niet later worden verlaten dan in de huurovereenkomst is bepaald. De kleedruimtes in de accommodaties mogen 15 minuten voor en 25 na afloop van de gehuurde periode worden betreden.

g. Het betreden van de sportaccommodatie is slechts toegestaan op gymnastiekschoenen of niet afgevende sportschoenen (schoenen die buiten zijn gedragen zijn verboden).

h. Het gereedzetten en opruimen van materialen en toestellen ten behoeve van het specifieke gebruik van de sportaccommodatie is een taak voor de huurder en is begrepen in de gehuurde gebruikstijd.

i. Tijdens het gebruik ontstane schade aan gebouw of inventaris dient direct gemeld te worden via sportcentrum@nederweert.nl

j. Het is niet toegestaan het ter beschikking gestelde in enigerlei vorm aan derden af te staan, zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders of de door het college gemachtigde persoon/ personen. Voor het verwijderen van toestellen, matten enz. ten behoeve van uitvoeringen en dergelijke buiten het lokaal, dient toestemming te zijn verkregen van de hoofdbeheerder of zijn plaatsvervanger.

k. Het is verboden in de sportaccommodatie gebruik te maken van andere ballen dan die, welke voor wedstrijdgebruik zijn goedgekeurd of waarvan het gebruik met toestemming van de beheerder wordt toegestaan. Het gebruik van ballen, die ook buiten de zaal zijn gebruikt, alsmede het gebruik van hars en harsballen is niet toegestaan.

l. Andere voorwerpen, dan vanwege de gemeente aangebrachte inventaris, worden in de sportaccommodatie niet toegelaten, tenzij Burgemeester en Wethouders of een door het college gemachtigde persoon/ personen, hiervoor in bijzondere gevallen toestemming hebben verleend.

m. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor voorwerpen, welke de gebruiker in het gebouw, hetzij met, hetzij zonder medeweten van Burgemeester en Wethouders of een door het college gemachtigde persoon/ personen hebben gebracht of achtergelaten.

n. Met betrekking tot het verhuurde neemt de gemeente geen enkele aansprakelijkheid op zich en de huurder/ster vrijwaart de gemeente voor alle aansprakelijkheid van derden, die met betrekking tot de ingebruikneming tegenover de gemeente zou worden gemaakt.

o. Voor ongevallen, die in de sportaccommodatie gebeuren draagt de gemeente generlei verantwoordelijkheid, tenzij sprake is van grove nalatigheid harerzijds.

p. De aanwijzingen, door de beheerder gegeven moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

q. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van kleding of meegebrachte materialen en dergelijke.

r. Klachten over schoonmaak in de onbeheerde accommodaties kan de huurder doorgeven via sportcentrum@nederweert.nl.

Artikel 11 ACTIVITEITEN

a. Bij activiteiten in de sporthal, waarbij entreegelden worden geheven, dient de huurder/ster zorg te dragen voor voldoende toezicht om een ordelijk verloop, voor, tijdens en na afloop van de activiteiten te waarborgen.

b. De gebruikers van de sporthal dienen alleen via de kleedkamers naar de sportvloer te gaan. Het publiek dient via de daarvoor bestemde ingang naar de tribunes te gaan en mag niet binnen de afgelijnde sportvelden komen.

c. Wangedrag van de deelnemers wordt bestraft met verwijdering uit het gebouw. De huurder/ster wordt ten spoedigste van een verwijdering op de hoogte gesteld.

d. In de sporthal mag niet dan met schriftelijke toestemming van de teamleider Publiekszaken en Binnensport overgegaan worden tot het plaatsen van reclameaanduidingen.

Artikel 12 GEVOLGEN NIET NAKOMING EN WIJZIGING

a. Bij niet nakomen van de gebruiksvoorwaarden en bepalingen zullen de te maken en/of gemaakte kosten, voortvloeiende uit de te nemen gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen, voor rekening van de huurder/ster zijn.
b. De gebruiksvoorwaarden en bepalingen kunnen op elk willekeurig moment door de gemeente aangepast worden. De gebruikers zullen hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld.

Artikel 13 EVENEMENTEN

a. De verhuurder heeft het recht om maximaal 12 maal per jaar de locatie te verhuren ten behoeve van evenementen. Lees: muziekfestivals, concerten, bedrijfsfeesten, vlooienmarkten etc.

b. Verenigingen/gebruikers zullen hierdoor hun activiteiten niet kunnen uitvoeren.

c. De verhuurder dient dit minimaal 4 weken voor de activiteit kenbaar te maken bij betrokkenen.

d. Afhankelijk van het evenement kan het zo zijn dat de huurder beveiliging en EHBO dient te regelen.

Artikel 14 HORECA

a. Indien er evenementen gehouden worden zoals, sportdagen, beurzen, toernooien etc. is zowel de huurder als het publiek verplicht om de afname van consumpties via het inpandige Sportcafé te laten verlopen.

Artikel 15 WAARBORGSOMMEN

Aan structurele gebruikers van het Sportcentrum of Gymzaal Ospel wordt eventueel een eigen sleutel verstrekt. Hiervoor dient bij ontvangst van de sleutel door gebruiker een waarborgsom betaald te worden van € 50,00. Bij beëindiging van het gebruik en na inlevering van de sleutel wordt de waarborgsom op rekening van de gebruiker teruggestort. Het dupliceren van de sleutel is niet toegestaan. Voor evenementen gelden andere waarborgsommen.

Nederweert, januari 2024