Verhuurvoorwaarden:

Sporthal De Bengele Nederweert en gymzaal Ospel.

 1. Algemeen
  1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1 Verhuurder: Gemeente Nederweert of de door haar aangewezen vertegenwoordiger(s) te lezen als de afdeling Dienstverlening, team Binnensport.
  1.2 Huurder: de partij met wie verhuurder een huurovereenkomst aangaat met betrekking tot de accommodatie.
  1.3 Accommodatie: de zaalruimte in de sporthallen of gymzalen of delen daarvan, zoals in de verklaring wordt aangeduid.
  1.4 Aanvraag: het verzoek van de huurder aan verhuurder voor de huur van de accommodatie.
  1.5  Verklaring: schriftelijke bevestiging van de afdeling Dienstverlening, team Binnensport ,te Nederweert dat de aanvraag (al dan niet gewijzigd) is toegewezen.
  1.6 Richtlijnen: nadere richtlijnen voor het gebruik van de in de verklaring vermelde accommodatie.
 2. Algemene bepalingen
  De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop de verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
  2.1 De inhoud van de huurovereenkomst wordt gevormd door de aanvraag, de verklaring, deze algemene voorwaarden voor de verhuur van de overdekte sportaccommodaties, en de bijbehorende richtlijnen.
  2.2 De voorwaarden en bijbehorende richtlijnen worden eenmalig aan de huurder verstrekt.
 3. Huurprijs en betalingsvoorschriften
  3.1 Het huurtarief voor de accommodaties wordt door Gemeente Nederweert vastgesteld. De verschuldigde huur wordt op de verklaring vermeld en dient te zijn voldaan voor de daartoe in de verklaring vermelde datum.
  3.2 Verhuurder kan een waarborgsom eisen.
  Deze waarborgsom kan worden verrekend met eventuele achterstallige huurtermijnen, alsmede bedragen die aan verhuurder verschuldigd zullen zijn wegens beschadiging aan de accommodatie, toegebracht door de huurder of door personen voor welke handelingen de huurder volgens de wet aansprakelijk is, dan wel wegens al hetgeen de huurder aan verhuurder verschuldigd zal zijn op grond van de huurovereenkomst , de wet of de redelijkheid en billijkheid. Aan de huurder zal geen rentevergoeding over de waarborgsom worden betaald.
  3.3 Tenzij anders overeengekomen, is het zonder voorafgaande toestemming van verhuurder de huurder niet toegestaan voor ideëel- of sportgebruik voor toegang tot de gehuurde accommodatie entreegelden te heffen. Verhuurder  is bevoegd, om aan de toestemming als bedoeld in dit artikel voorwaarden, ook van financiële aard te verbinden.
  3.4 Indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door de huurder verschuldigd bedrag niet voor de op de verklaring vermelde datum is voldaan, zal aan de huurder over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
  3.5 Alle kosten, gemaakt ter inning van door de huurder op grond van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de huurder.
 4. Beëindiging van de huurovereenkomst
  4.1 De huurovereenkomst kan, met inachtneming van een termijn van twee maanden, door verhuurder worden beëindigd door een schriftelijke opzegging aan de huurder.
  4.2 Indien de huurder, ondanks schriftelijke sommatie van verhuurder Nederweert , verwijtbaar te kort schiet in nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet, enige verordening, het plaatselijke gebruik en/of deze huurovereenkomst op hem rust, heeft verhuurder het recht de huurder aan te zeggen, dat verhuurder de huur met onmiddellijke ingang beëindigt, zonder dat daartoe verder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
  4.3 De huurder is gehouden om aan verhuurder te vergoeden alle schade die de verhuurder lijdt door huurders nalatigheid (zoals in art. 4.2 bedoeld), en/of door de tussentijdse beëindiging van de huur (zoals in art. 4.2 bedoeld), onverminderd de gehoudenheid van beide partijen tot nakoming van de verplichtingen, welke tot aan de beëindiging van de huur voor elk van hen zijn ontstaan.
  4.4 Voor gereserveerde competitiewedstrijden geldt voor de huurder een opzegtermijn van 3 weken, tenzij middels schrijven van de bond kan worden aangetoond dat opzegging van gereserveerde uren niet eerder mogelijk was. De huurder dient de opzegging schriftelijk aan de verhuurder kenbaar te maken.
  4.5 Voor alle overige reserveringen geldt voor de huurder een opzegtermijn van 2 weken. De huurder dient de opzegging schriftelijk aan de verhuurder kenbaar te maken.
  4.6 Is in bovenstaande gevallen de opzegtermijn verstreken dan worden de kosten voor verhuur van de accommodaties toch in rekening gebracht.
 5. De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur:
  5.1 Bij het einde van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, behoudens voor zover er sprake is van normale slijtage, die voor rekening en risico van verhuurder komt.
  5.2 Geen veranderingen mogen in het gehuurde worden aangebracht, tenzij toestemming is verkregen van de verhuurder.
  5.3 Voor het einde van de overeenkomst vindt er door de verhuurder een inspectie plaats.
  5.4 Mocht het verwijderen van achtergelaten zaken kosten met zich meebrengen dan komen deze kosten voor rekening van de huurder.
 6. Gebruik van de accommodatie
  6.1 Het gebruik van de accommodatie en van eventuele kleedkamers is slechts toegestaan overeenkomstig de op de verklaring vermelde tijden en doeleinden. De ingehuurde tijden zijn inclusief op- en afbouw van toestellen, installaties e.d., en het schoon opleveren van de gehuurde accommodatie.
  6.2 Ingeval het gehuurde door werkzaamheden niet door de huurder kan worden gebruikt zal de verhuurder de huurprijs verminderen naar evenredigheid van tijd en het gedeelte van het gehuurde waarvan de huurder verstoken zal zijn.
  6.3 Het is de huurder niet toegestaan, de accommodatie geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan.
  6.4 De huurder is in de gehuurde accommodatie gedurende het gebruik in eerste instantie verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en voor de veiligheid van personen.
  6.5 Verhuurder zal bij niet-naleving van artikel 5.4, aan personen die zich in de accommodatie bevinden en waarvan het gedrag in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of de door de Gemeente Nederweert opgestelde richtlijnen, dan wel die op enige wijze schade toebrengen aan eigendommen van de verhuurder of aan derden, de toegang tot de accommodatie tijdelijk of blijvend ontzeggen.
  6.6 Het gebruik van de accommodatie voor ander gebruik, dan waarvoor deze ter beschikking wordt gesteld (waaronder reclame- of andere commerciële doeleinden) is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan.
  6.7.1 In de accommodatie mogen door de huurder, tenzij anders overeengekomen, geen consumpties worden verstrekt of verkocht, dan wel op enige andere wijze horeca-activiteiten worden uitgeoefend.
  6.7.2 In de sporthallen is het ten strengste verboden de sportvloer te betreden met straatschoeisel, gymnastiekschoenen of andere sportschoenen, die reeds buiten de accommodatie als straatschoeisel worden gebruikt, daaronder inbegrepen sportschoeisel, welke sporen op de sportvloer achterlaten.
  6.8.1 De huurder van de sporthal of gymzalen heeft tijdens het gebruik recht op het gebruik van doelen, netten, wedstrijdlijnen en andere attributen die nodig zijn voor de beoefening van de desbetreffende tak van sport. Het gebruik van gymnastiektoestellen is behoudens bijzondere machtiging van de verhuurder niet toegestaan. De huurder dient zelf te zorgen voor de benodigde ballen en EHBO materialen.
  6.8.2 De huurder is verplicht om bij gebruik van een van de sporthal, dansstudio, squashruimte of gymzalen de beschikbaarheid te hebben van een mobiele telefoon. Dit als voorzorgsmaatregel bij eventuele calamiteiten.
  6.8.3 De huurder dient zelf zorg te dragen voor een volledig gevulde verbandtrommel.
  6.8.4 De huurder moet hulp kunnen verlenen bij een sportongeval of wel een calamiteit.
 7. Toekenning uren en Voorwaarden waaraan de aanvraag getoetst zal worden:
  7.1. Het streven is een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende accommodaties.
  7.2. Gebruik door teams die in reguliere bondscompetities spelen, gaan in principe vóór recreatief gebruik.
  7.3. De verenigingen/groepen die gedurende een lange(re) aaneengesloten periode gebruik maken van een accommodatie gaan vóór die verenigingen/groepen die slechts gedurende een korte periode of incidenteel gebruik maken.
  7.4. Jeugdgroepen (tot plm. 16 jaar) zullen in de vroege avonduren in het algemeen voorrang krijgen op seniorengroepen.
  7.5. De verenigingen/groepen die méér sporters per uur in de accommodatie plaatsen gaan voor.
  7.6. Verzoeken om 1 keer per 14 dagen/maand van de sporthal(len)/gymnastiekzalen gebruik te mogen maken zullen  niet ingewilligd kunnen worden.
  7.7. Verzoeken om een vaste tijd te krijgen in de sporthal(len)gymnastiekzalen waarvan afhankelijk van de weersomstandigheden gebruik zal worden gemaakt, zullen niet ingewilligd worden. Voor zover er op dat moment uren vrij zijn is het echter wel mogelijk om incidenteel (bijvoorbeeld bij afgelasting van een wedstrijd of een training op een buitenaccommodatie) gebruik te maken van een gymnastiekzaal of sporthal.
  7.8. Het Sportcentrum heeft de vrijheid, om bij het inroosteren van de uren, een goede afweging te nemen om tot een goede bedrijfsvoering te komen. Uiteraard rekening houdend met de belangen van de plaatselijke verenigingen.
  7.9. De basisscholen hebben overdag voorrang op het gebruik van de accommodaties vanwege het bewegingsonderwijs;
  7.10. Het Sportcentrum behoudt zich het recht dat bij niet-sportactiviteiten c.q. evenementen welke plaatsvinden in de sporthal(len) verschuiving van het reguliere sportrooster van de verenigingen/groepen tot gevolg kan hebben. Dit wordt te allen tijde ruimschoots van tevoren kenbaar gegeven.
  7.11. Verenigingen/groepen welke een aanvraag hebben voor een extra activiteit, welke buiten de reguliere sportactiviteit valt, kunnen een optie krijgen van maximaal 4 weken voor de desbetreffende datum.
  De optie komt te vervallen wanneer het Sportcentrum binnen 4 weken geen definitief uitsluitsel heeft ontvangen.
  7.12. De verhuurder behoudt het recht voor om aanvullende voorwaarden te  stellen als dit nodig mocht blijken te zijn.
  7.13. De verhuurder behoudt het recht om aaneengesloten roosters samen te stellen.
 8. Aansprakelijkheid
  8.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen van derden, of voor schade als gevolg van belemmeringen waardoor het gebruik van het gehuurde wordt verhinderd of verminderd. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade veroorzaakt aan personen en bezoekers, en ander in de ruimste zin des woord. De verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder. Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van in dit artikel genoemde omstandigheden en/of oorzaken, voorzover deze buiten de verhuurder  aansprakelijkheid tegenover de huurder vallen. De huurder is verplicht zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren en een afschrift van deze verzekeringspolis aan de verhuurder ter hand te stellen.
  8.2 De huurder is verplicht alle aantoonbare schade terstond te melden bij de verhuurder . De huurder wordt door de ingebruikneming van de accommodatie en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van de ingebruikneming. De huurder is ten volle aansprakelijk voor de tijdens het gebruik aan de accommodatie en daarin aanwezige inventaris toegebrachte schade indien deze te wijten is aan ander dan normaal gebruik door de huurder. De huurder is eveneens ten volle aansprakelijk voor schade aan de zijde van de verhuurder als gevolg van verontreiniging van de in gebruik gegeven accommodatie en inventaris.
  8.3 De verhuurder is belast met het toezicht op de naleving van de algemene voorwaarden. Aanwijzingen door de verhuurder, dan wel door vanwege de verhuurder aangewezen beheerders dienen onverwijld en stipt door de huurder te worden opgevolgd.
 9. Evenementen
  9.1. De verhuurder heeft het recht om maximaal 12 maal per jaar de locatie te verhuren ten behoeve van evenementen. Lees: muziekfestivals, concerten, bedrijfsfeesten, vlooienmarkten, etc.
  9.2. Verenigingen/gebruikers zullen hierdoor hun activiteiten niet kunnen uitvoeren.
  9.3. De verhuurder dient dit minimaal 4 weken voor de activiteit kenbaar moeten maken bij betrokkenen.
  9.4. Afhankelijk van het evenement kan het zo zijn dat de huurder beveiliging en EHBO dient te regelen.
 10. Horeca
  10.1 Indien er evenementen gehouden worden zoals, sportdagen, beurzen, toernooien e.d. is zowel de huurder als het publiek verplicht om de afname van consumpties via het inpandige Sportcafé te laten verlopen.
 11. Waarborgsommen
  Aan structurele gebruikers van sporthal of gymzaal wordt eventueel een eigen sleutel verstrekt. Hiervoor dient bij ontvangst van de sleutel door de gebruiker een waarborgsom betaald te worden van € 50,00. Bij beëindiging van het gebruik en na inlevering van de sleutel (binnen 14 dagen) wordt de waarborgsom op rekening van de gebruiker teruggestort. Het dupliceren van de sleutel is niet toegestaan. Voor evenementen gelden andere waarborgsommen.
 12. Verzekering
  De gebruiker dient tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 13. Geschillen
  13.1 Geschillen omtrent betalingsverplichtingen van de huurder en omtrent de beëindiging van de huurovereenkomst worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.
 14. Inwerkingtreding
  Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Indien een deel van de overeenkomst of van deze Verhuurvoorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen  partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zou hebben.